Català / Français  ·  TEL. +376 737 050 · EMAIL admas@educand.ad
Català / Français  · 

Escola

Trets identitat


Aquest és el primer apartat del Projecte Educatiu de Centre (PEC) pròpiament dit i respon a la pregunta qui som? Així mateix, la caracterització dels trets d'identitat ha de permetre:

 • Donar-los a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa, als actuals i als que hi entrin a formar part (nous mestres, nous pares, alumnes...)
 • Tenir-los com a referent d'actuació coherent,
 • Fer qualsevol mena d'avaluació de la gestió escolar, ja que fent-los servir com a patró de referència podem determinar si les actuacions són coherents o bé contradictòries.

Tot i que la seva definició ve determinada per les disposicions legals (programes...), aquestes no són suficients per caracteritzar-nos com a centre escolar. Després del treball i discussió dins el marc de la Comissió Pedagògica, hem arribat a definir els següents trets d'identitat del nostre centre:

 • L'Escola Andorrana de La Massana es defineix com una escola pública on els infants de les parròquies de La Massana poden cursar escolaritat en els nivells de maternal i primera ensenyança.
 • Adopta una concepció constructivista dels processos de desenvolupament i d'aprenentatge com a marc global per a la planificació de l'acció educativa.
 • Té com a objectiu afavorir el desenvolupament de totes les capacitats de l'alumne (físiques, intel·lectuals i emocionals).
 • Potencia el coneixement de les peculiaritats i la identitat andorranes.
 • Com a escola oberta, integra altres identitats nacionals i culturals, i s'interrelaciona amb elles i amb altres institucions andorranes.
 • És una escola integradora, en el sentit que refusa la diferenciació educació ordinària / educació especial i, per tant, assumeix com a seus alumnes amb necessitats educatives especials, inclosos els alumnes amb dificultats greus i permanents.
 • S'organitza com una escola plurilingüe, que promou l'ensenyament -aprenentatge de la llengua pròpia del país, el català, de les llengües dels estats veïns, el francès i el castellà, i 'una llengua d'ús internacional, l'anglès.
 • Educa per la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de sexe, i treballa per la no diferenciació de rols entre l'home i la dona.
 • Assumeix valors i actituds democràtics, com el diàleg, la participació i el consens.
 • Respecta el pluralisme i la llibertat d'opinions i d'ideologies, partint de la crítica constructiva i rebutjant qualsevol mena de dogmatisme.