Català / Français  ·  TEL. +376 737 050 · EMAIL admas@educand.ad
Català / Français  · 

Escola

Objectius


Els objectius d'un PEC són els propòsits que el centre persegueix com a institució, a partir del plantejament de la pregunta què pretenem?

 

OBJECTIUS D'ÀMBIT PEDAGÒGIC

Són aquells relatius a:

 • Les capacitats generals que pretenem que assoleixin els alumnes i les alumnes.
 • La metodologia didàctica que desenvolupen els mestres i les mestres.
 1. Potenciar un ensenyament democràtic i participatiu tenint en compte el respecte a la diversitat, a la tolerància, a la coeducació, als drets i les llibertats fonamentals, dins dels principis democràtics de convivència i pluralisme, eludint la competitivitat i l'autoritarisme i fomentant el treball en equip.
 2. Integrar en el mateix procés educatiu i afavorir el desenvolupament de tots els alumnes, siguin quines siguin les característiques del seu entorn, i no exigir el mateix rendiment acadèmic a tots els alumnes sinó que, amb una atenció personalitzada, treballar perquè cadascú pugui assolir un desenvolupament òptim.
 3. Crear expectatives positives de cadascun dels nostres alumnes per tal de que adquireixin confiança en si mateixos. No parlarem mai malament ni d'ell ni del seu entorn familiar davant del propi nen.
 4. Promoure l'autonomia personal, l'esperit crític constructiu, la independència de criteri, la capacitat de resoldre els conflictes que se'ls plantegin, l'acceptació del risc de prendre decisions i l'assumpció de les conseqüències.
 5. Concebre l'acció educativa com una ajuda sistemàtica i planificada amb processos de construcció de coneixements i adquisició dels sabers de l'alumne.
 6. Tenir en compte en tota acció educativa la concreció al centre de les diferents variables metodològiques: organització social, seqüencia d'activitats, materials curriculars, relacions interactives, organització de continguts, organització del temps i l'espai, i avaluació.
 7. Proporcionar als alumnes instruments d'anàlisi científica i fomentar la capacitat d'observació, de crítica i l'adquisició d'hàbits de treball intel·lectual, tenint en compte l'entorn proper dels alumnes.
 8. Fer prendre consciència als nois i noies de la necessitat d'actituds, valors i normes que regulin la vida col·lectiva.
 9. Fomentar en tot moment la motivació dels alumnes per tal que l'aprenentatge no els sigui una obligació sinó un interès.
 10. Fomentar hàbits saludables en l'alimentació, en el rep s, la higiene, l'exercici físic...

 

OBJECTIUS D'ÀMBIT INSTITUCIONAL

Són aquells objectius relatius a:

 • La participació, la modalitat de gestió...
 • La projecció externa del centre.
 1. Establir relacions amb segona ensenyança i amb altres centres d'Escola Andorrana per tal d'establir una dinàmica el més coherent possible.
 2.  Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i externa.
 3. Acollir respectivament les propostes trameses per altres serveis del Ministeri d'Educació i institucions: Comú, Govern, institucions culturals i benèfiques...
 4. Aconseguir el coneixement públic, el respecte i l'obervança del Reglament Intern.
 5. Afavorir l'obertura i l'intercanvi d'experiències amb altres comunitats educatives.
 6. Fer partícips de la dinàmica de l'escola a tots els sectors de la comunitat educativa. 

OBJECTIUS D'ÀMBIT ADMINISTRATIU

Són aquells objectius relatius a les funcions i procediments d'actuació de les unitats de recolzament: secretaria, administració de material, financera...

 

 1. Crear els mecanismes necessaris per agilitzar la distribució dels documents escolars: actes, llistes, dossiers...
 2. Ajustar el pressupost anyal a les despeses de funcionament per aconseguir que el balanç sigui equilibrat.
 3. Facilitar als pares el pagament de les quotes anyals (activitats, esmorzars, material) adaptant-se a les característiques familiars.
 4. Portar a terme una bona gestió acadèmica amb claredat i transparència.
 5. Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment.
 6. Rendibilitzar el pressupost atorgat anyalment per l'Administració.
 7. No discriminar cap alumne per raons econòmiques a l'hora de participar en les activitats escolars.

 

OBJECTIUS DE L'ÀMBIT DE RECURSOS HUMANS

Són aquells objectius relatius a:

 • La formació permanent del personal docent, no docent i equip directiu.
 • La regulació de la convivència.
 • La motivació i el desenvolupament professional.
 1. Facilitar la comunicació dins l'escola, entre l'escola i els pares i viceversa, utilitzant els instruments adequats: notes, trucades, comunicats...
 2. Rendibilitzar els recursos humans de que disposa l'escola.
 3. Aconseguir la implantació, el respecte i l'observança del Reglament Intern.
 4. Potenciar una relació satisfactòria i una coordinació efectiva entre els diferents sectors de la comunitat educativa.
 5. Fomentar que els mestres, pares, no docents i alumnes participin en la gestió del centre de forma adequada a les seves capacitats i competències.
 6. Facilitar la participació dels diferents estaments de l'escola en els òrgans de gestió.
 7. Promoure la implicació de tots els sectors de la comunitat educativa en l'organització de les activitats de centre.
 8. Afavorir la participació del personal docent, no docent i equip directiu en activitats de formació permanent.
 9. Fomentar la reflexió sobre la pràctica, partint de les discussions en els cicles i claustre.
 10. Procurar satisfer les aspiracions dels individus que formen la col·lectivitat escolar.

  

OBJECTIUS DE L'ÀMBIT DE SERVEIS

Són aquells objectius relatius a les finalitats i funcions de:

 • El menjador escolar.
 • El servei de transport.
 1. Facilitar des de l'escola la intervenció dels serveis externs com el transport escolar, el servei de salut escolar, l'esquí escolar i el desenvolupament de les activitats proposades pel MEFPJE i pel Comú de La Massana, entre altres.
 2. Facilitar la utilització de tots els serveis d'àmbit pedagògics que ofereix l'escola: menjadors, patis, material d'informàtica, biblioteca, ludoteca i tallers.
 3. Rendibilitzar i potenciar la utilització de tots els espais escolars.
 4. Tenir curar de tot el material del qual disposa l'escola i rendibilitzar-lo.
 5. El centre vetllarà pel bon estat de totes les dependències, serveis i neteja.