Català / Français  ·  TEL. +376 737 050 · EMAIL admas@educand.ad
Català / Français  · 

Escola

Reglament de convivència


Filosofia del document

La convivència és el clima imprescindible per dur a terme la tasca educativa, i ha de recolzar-se en el respecte mutu entre tots els membres de la comunitat escolar. El respecte a les normes i el diàleg per solucionar els conflictes són les eines amb què afrontàvem aquest document i la filosofia que se'n desprèn.

Educar l'alumnat en un bon ambient de treball, solidari i positiu, i aconseguir una millora contínua de la participació i la comunicació de tots els membres, repercuteix sens dubte en un bon clima de convivència. L'escola suposa una font d'experiències de socialització i d'educació moral de gran abast. La regulació de la convivència ha de recaure, en part, en les persones adultes que guien la vida escolar, per  també ha de ser una tasca que els nens han d'aprendre a fer, perquè han de tenir la possibilitat de regular la seva vida en comú utilitzant els mecanismes d'autogovern i d'autonomia escolar.

La convivència és un bé comú que cal preservar. Els conflictes que l'erosionen ens afecten a tots; així doncs, tots hem de fer el possible per prevenir els conflictes. En el nostre centre entenem la regulació de la convivència com un problema global. És per això que ens plantegem com a objectius l'actuació en dos nivells:

 • Nivell de prevenció de conflictes: conèixer a fons la realitat que estem vivint i actuar per prevenir els conflictes. Per prevenir els conflictes primer hem d'assegurar-nos que tothom coneix quins són els comportaments esperats i que aquest comportaments hagin estat consensuats per tota la comunitat. Alhora, anticipar-nos als possibles conflictes programant i planificant estratègies d'actuació que fomentin els comportaments esperats de tothom.
 • Nivell de resolució de conflictes: afavorir la convivència (crear canals de comunicació eficaços, estimular la participació de tots els membres, possibilitar certes pràctiques pedagògiques...) i resoldre els conflictes que es generen seguint un protocol d'actuació.

Les normes fixen els mínims per sota dels quals qualsevol comportament de l'alumnat, del professorat, dels ajudants, dels auxiliars de pati i menjadors, dels pares i de l'equip directiu es considera motiu de sanció. La normativa ens salvaguarda de l'arbitrarietat i és la base sobre la qual es pot construir un sistema de funcionament millor.

L'objectiu darrer de la definició dels drets i deures de cada membre de la col·lectivitat educativa és assolir, amb la col·laboració de tots els sectors de la comunitat educativa, un marc de convivència i autoresponsabilitat que faci pràcticament innecessària l'adopció de mesures disciplinàries. En tot cas, quan aquestes mesures siguin inevitables, les correccions hauran de tenir un caràcter educatiu i hauran de contribuir al procés general de formació i recuperació de les persones implicades.

Existeixen conflictes greus i lleus, que obeeixen a problemes de fons sobre els quals el centre no té capacitat de resolució (són competència de les famílies, del metge, del psicòleg, de la societat...). Altres sorgeixen a causa d'un funcionament deficient dels centres, la falta d'estratègies de prevenció i d'atenció a la diversitat.

En aquests casos l'escola sí que n'és la responsable directa i, per tant, ha de posar tots els mitjans necessaris per solucionar-los.

La prevenció i la regulació de la convivència al centre han estat pensades en aquest document com a tasques que pertoquen a les persones directament implicades en les interaccions. És per això que:

 • Es considera l'ensenyant com a principal promotor i regulador de la convivència dels seus alumnes. Aquesta afirmació es fa:
  • Des del vessant educador que ha de tenir tot procés regulador i tenint present que ningú, al centre, coneix tant de prop l'alumne com l'equip de docents que el tenen al seu càrrec;
  • Des del respecte que en tot moment ha de desvetllar l'educador entre els seus alumnes, fet que es reforça si les decisions de prevenció i regulació surten del mateix educador.
 • Es considera l'adult implicat en els diferents equips de centre com a principal promotor i regulador de la convivència entre els adults i entre aquests i els alumnes.

Es tracta, doncs, d'una concepció de regulació de la convivència participativa, tal com requereix un aprenentatge de la democràcia des de l'escola, que pretén també atendre la diversitat, eix fonamental dels principis psicopedagògics del centre.

Les normes de convivència d'aquest centre són per definició el respecte a la integritat física i moral, als béns de les persones que formen part de la comunitat educativa i a totes aquelles persones i institucions que es relacionen amb el centre amb motiu de la realització de les activitats i els serveis.

En la concepció d'aquest document s'ha intentat en tot moment transmetre la idea que la convivència és un procés d'aprenentatge que requereix més planificació que no pas respostes sobtades (des de l'experiència hem comprovat que les respostes en fred, raonades, i meditades acostumen a ser solucions més vàlides per als conflictes).

 

Els drets i deures. Normes de comportament i regulació dels conflictes

A.- Drets i deures dels alumnes

A.1.- Drets

 1. Rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament de la personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats a la nostra societat.
 2. Ser respectats en les seves conviccions religioses, morals i ideol giques, i poder-les manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, sense perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i el respecte que, d'acord amb els principis i els drets constitucionals, mereixen les persones.
 3. Ser valorat acuradament en el progrés personal i el rendiment escolar, per la qual cosa se'ls ha d'informar dels criteris i els procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i els continguts d'ensenyament.
 4. Ser respectat en la seva integritat física per poder dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.
 5. Tenir dret a la confidencialitat d'aquella informació que disposa la comunitat educativa relativa a les seves circumstàncies personals i familiars.
 6. Poder participar en el funcionament i la vida del centre, aportant propostes, suggeriments, dubtes i/o disconformitats.
 7. Poder rebre els ajuts necessaris amb la finalitat de crear les condicions educatives adequades.

A.2.- Deures i comportaments esperats

 1. Respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa:
  1. Respectar les conviccions religioses, morals i ideol giques, com també la dignitat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
  2. No discriminar cap altre membre de la comunitat educativa per raó de naixement, ètnia, cultura, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
 2. Estudiar és un dels deures bàsics de l'alumne. Per això té l'obligació de:
  1. Assistir a classe, participar en les activitats programades i respectar els horaris.
  2. Realitzar les tasques encomanades pel professorat.
  3. Tenir cura del material, els objectes i els espais escolars així com dels objectes propis i dels altres.
  4. Respectar el dret a l'estudi dels companys.
  5. Comportar-se de manera adequada per tal de facilitar el desenvolupament normal de les activitats escolars.
 3. Respectar les normes de convivència del centre. Per aquest motiu l'alumne ha de:
  1. Utilitzar un to de veu adequat, caminar en els desplaçaments i respectar el silenci dels altres.
  2. Tractar amb correcció qualsevol persona evitant els insults, les bromes de mal gust o humiliants o qualsevol comportament que pugui atemptar contra la dignitat d'altres.
  3. Parlar amb correcció i evitar les paraules malsonants.
  4. Entrar a les aules i altres espais escolars amb el permís previ de les persones que ocupin aquestes dependències.
  5. Dir sempre la veritat per tal d'evitar el perjudici propi o d'altres.
  6. Col·laborar en el manteniment de l'ordre i la neteja de l'aula i dels espais comuns utilitzats.
  7. Accedir al recinte escolar i desplaçar-se pels llocs indicats.
  8. Assistir puntualment i de manera ordenada a les cuques d'entrada i sortida de l'escola i a les de canvi d'activitat que impliquin desplaçament.
  9. Tenir cura de la higiene personal.
  10. Romandre a l'escola dins de l'horari escolar i no sortir sense permís previ.
  11. Entrar a l'aula i romandre-hi durant l'horari escolar, evitant quedar-se en espais no indicats.
  12. Evitar els perills que puguin ocasionar-los danys físics.
  13. Jugar amb estris i joguines que no puguin ocasionar cap mal a ell mateix o a altres.
  14. Menjar només en els espais i moments destinats a aquesta finalitat.
  15. Facilitar la comunicació correcta entre l'escola, els pares i al revés, tenint cura de les notes, agendes i informes i altres instruments de comunicació.
 4. Respectar i complir les decisions i consignes de tot el personal del centre.
 5. Participar i col·laborar activament amb la comunitat educativa.
 6. Respectar i complir aquest Reglament de Convivència.
 • Protocol a seguir en la resolució de conflictes
  1. Els conflictes que es generin a l'aula han de ser resolts en primera instància pels mestres tutors o els especialistes en el cas que el conflicte passi en el seu espai.

Intervenció de l'equip educatiu d'aula a demanda dels mestres quan es cregui necessària la seva intervenció per fer un seguiment del nen i ajudar a buscar estratègies. En última instància es pot recórrer a la Junta d'Escola si es creu oportú (i sols en casos extrems).

 1. Resolució de conflictes en l'espai de migdia (menjadors i patis). L'adult que intervé en aquest espai ha d'aturar i resoldre el conflicte en un primer moment. En cas de reiteració o de conflicte greu, la presa de decisions es farà conjuntament amb l'equip directiu, que informarà els mestres Igual que en el cas anterior, l'equip directiu farà arribar a la Junta d'Escola el cas si és de naturalesa molt greu.

 

B.- Drets i deures del personal docent

 • Drets
  1. Llibertat de càtedra, dins els límits marcats per la Constitució, les lleis i els decrets.
  2. Ser informat puntualment de tots els assumptes relacionats amb el centre i de la documentació oficial.
  3. Participar directament i activa en la gestió del centre, a través dels seus òrgans i documents.
  4. Escollir i ser escollit per a qualsevol càrrec previst per la llei o el present reglament.
  5. Disposar i utilitzar, adequadament i d'acord amb els altres professors i l'equip directiu, el material i els espais del centre.
  6. Reunir-se sempre que no s'alteri el desenvolupament normal de les activitats docents.
  7. Ser tractat amb respecte, dignitat i consideració per tota la comunitat educativa.
  8. Ser escoltat davant la presumpció d'haver comès un error o una falta greu.
  9. Ser-li garantit el secret de les informacions i dades personals i professionals.
  10. Ser informat i accedir als edictes de llocs de treball proposats per l'Administració general.
  11. Participar en l'elaboració de propostes de formació i rebre ajut pedagògic quan ho demani.
  12. Canviar de cicle o nivell, segons el que estableix l'apartat corresponent del present Reglament de Règim Intern.
  13. Gaudir de les llicències, permisos (menys els dies personals) i de tots aquells drets contemplats en el document Estatut del Personal Docent i subsidiàriament en el Reglament Laboral vigent.

B.2.- Deures i comportaments esperats

 1. De caràcter administratiu:
  1. Assistir amb puntualitat al centre, a les classes i a les reunions dels òrgans de gestió dels quals forma part, i justificar les absències pels canals que estableix el seu estatut.
  2. Desenvolupar amb diligència i interès les funcions per a les quals ha estat escollit.
  3. Complir els acords presos pels òrgans de gestió del centre.
  4. Mantenir un bon clima de col·laboració amb pares, alumnes, personal no docent, companys i equip directiu, seguint amb aquesta finalitat el que disposa el PEC.
  5. Col·laborar en l'elaboració del PCC, assumir-lo i adequar-hi les programacions d'aula.
  6. Complir l'horari amb puntualitat.
  7. Entregar els documents i material amb puntualitat.
 2. De caràcter pedagògic:
  1. Realitzar una tasca docent eficaç, organitzant i preparant el treball escolar.
  2. Actuar de moderador i motivador en el procés educatiu, tenint en compte els coneixements que posseeix de l'entorn en que es desenvolupen els alumnes.
  3. Evitar les sancions humiliants i els càstigs físics.
  4. Mantenir l'ordre i la disciplina dins i fora de l'aula, i col·laborar en el funcionament establert del centre.
  5. Responsabilitzar-se de l'ordre i el manteniment de la seva aula i dels espais col·lectius que utilitzi.
  6. Mantenir l'ordre i la convivència del seu grup classe, tant a l'aula com en els espais comuns, desplaçaments i sortides.
  7. Autoavaluar-se per tal de millorar la tasca educativa.
  8. Mantenir una actitud oberta a la investigació i la innovació pedagògica.
  9. Actualitzar els coneixements per mitjà de la formació contínua (lectura, cursos, grups de treball, seminaris).
  10. Atendre l'aula durant l'horari lectiu i romandre-hi totalment a disposició de les tasques d'ensenyament i d'atenció directa als alumnes, procurant no abandonar l'aula sense justificació.
  11. Romandre al centre durant l'horari no lectiu.
  12. Vetllar en tot moment per la seguretat dels alumnes.

B.3- Protocol a seguir en la resolució de conflictes  

 1. Ocasionats per l'escola al docent. El docent es dirigeix a l'equip directiu en primera instància per a la resolució del conflicte. Si el conflicte no es resol pot portar el problema a la Direcció del Departament.
 2. Pel docent a l'escola. L'equip directiu resol en primera instància. Si la situació anòmala persisteix, l'equip directiu pot derivar a la Direcció del Departament o a l'Àrea d'Inspecció.

 

C.- Drets i deures de l'equip directiu 

 • - Drets
  1. Ser informat puntualment de tots els assumptes relacionats amb el centre i de la documentació oficial.
  2. Gaudir de les llicències, permisos i de tots aquells drets contemplats en el document Estatut del Personal amb Responsabilitat Administrativa i/o Pedagògica i subsidiàriament en el Reglament Laboral vigent.
  3. Ser informat i accedir als edictes de llocs de treball proposats per l'Administració general.
  4. Utilitzar adequadament el material i els espais del centre.
  5. Reunir-se sempre que no s'alteri el desenvolupament normal de les activitats docents.
  6. Ser tractat amb respecte, dignitat i consideració per tota la comunitat educativa.

C.2.- Deures i comportaments esperats

 1. Assistir amb puntualitat a l'escola i a les reunions dels òrgans de govern dels quals forma part.
 2. Realitzar una tasca directiva eficaç: de govern institucional, d'organització pedagògica i curricular, dels serveis, de gestió dels recursos humans, materials i funcionals.
 3. Desenvolupar amb diligència i interès les funcions per a les quals ha estat escollit.
 4. Garantir el compliment de les lleis, els reglaments, les disposicions oficials, les normatives internes i els acords dels òrgans col·legiats.
 5. Mantenir un bon clima de col·laboració amb pares, alumnes, personal docent i personal no docent, seguint amb aquesta finalitat el que disposa el present reglament de convivència.
 6. Conèixer el medi en què es desenvolupen els alumnes per tal d'actuar de moderador i motivador en el procés educatiu.
 7. Evitar les sancions humiliants i els càstigs físics i vetllar perquè no es produeixin al centre.
 8. Impulsar i participar en l'elaboració del projecte educatiu del centre i vetllar perquè s'apliqui correctament.
 9. Promoure l'elaboració del projecte curricular de centre, vetllar perquè segueixi les directrius dels programes establerts i per l'adequació de les programacions d'aula.
 10. Mantenir l'ordre, la disciplina i un bon clima de convivència al centre, per possibilitar una comunicació fluida entre tots els sectors de la comunitat educativa.
 11. Autoavaluar-se per tal de millorar la tasca directiva i impulsar la cultura d'autoavaluació en el centre.
 12. Convocar i presidir, el director, la Junta d'Escola i el claustre; i el cap d’estudis, assistir a la Junta d'Escola i al claustre, i fer de secretari de la Junta d'Escola.
 13. Impulsar i comprovar la realització correcta de les activitats del centre.
 14. Rendibilitzar els recursos i materials i responsabilitzar -se de la seva conservació.
 15. Exercir, el director, de cap del personal docent i no docent del centre i vetllar per una coordinació correcta entre els diferents sectors de la comunitat educativa.
 16. Potenciar la investigació, la innovació i la formació del personal docent i no docent.
 17. Entregar els documents amb puntualitat: actes, informació, mem ria, pla anual.
 18. Vetllar en tot moment per la seguretat dels alumnes.
 • - Protocol a seguir en la resolució dels conflictes
  1. Ocasionats per l'escola a l'equip directiu. En aquest cas, l'equip directiu es dirigeix a la Direcció de Departament.
  2. Per l'equip directiu a l'escola. Es deriva el conflicte a la Direcció de Departament.

 

D.- Drets i deures dels col·laboradors educatius 

 • - Drets
  1. Ser informat i accedir als edictes de lloc de treball proposats per l'administració general.
  2. Ser informat de tots aquells assumptes que el competeixen relacionats amb el centre i el col·lectiu d'ajudants.
  3. Participar activament en les activitats que proposi el centre.
  4. Escollir i ser escollit com a representants del col·lectiu en els òrgans regulats pel Reglament de participació a la gestió de l'Escola Andorrana.
  5. Utilitzar adequadament el material i els espais del centre.
  6. Reunir-se, sempre que no s'alteri el desenvolupament normal de les activitats docents.
  7. Ser tractat amb respecte, dignitat i consideració per tota la comunitat educativa.
  8. Gaudir de les llicències i els permisos que estableix la llei.
  9. Poder accedir a la formació que se li proposi des del MEFPJE i sol·licitar-ne qualsevol altre tipus.
  10. A que es respecti l'estona de descans que estableix la llei, durant la jornada laboral.
  11. A un sistema rotatiu de vigilància de patis.
  12. A que es respecti el que estableixi l'Estatut en matèria de sortides i viatges.
  13. A ser escoltat davant la presumpció d'haver comés un error o falta greu.
  14. A sol·licitar canvi de lloc de treball en el centre segons els criteris establerts en el R.R.I.
  15. Ser-li garantit el secret de les informacions i dades personals i professionals.
 1. Participar en l'elaboració del PEC.
 2. Participar en totes les activitats de la seva classe, assistir a les reunions generals de pares.

D.2.- Deures i comportaments esperats

 1. De caràcter administratiu:
  1. Assistir amb puntualitat al seu lloc de treball i justificar les absències segons estableix el seu Estatut.
  2. Realitzar totes les tasques que s'especifiquin en el seu Estatut de manera efectiva i complir l'horari.
  3. Mantenir un bon clima de col·laboració amb pares, alumnes, personal docent i companys, seguint amb aquesta finalitat el que disposa el PEC.
  4. Participar en totes les reunions i comissions de les quals forma part en què sigui requerit.
 2. De caràcter pedagògic:
  1. Ajudar i col·laborar en tot moment, en totes les tasques que s'especifiquen en el seu Estatut.
  2. Participar a les sortides que li demani l'equip directiu sempre que compleixin amb el que dicta el seu Estatut.
  3. Col·laborar a mantenir l'ordre i la disciplina dins l'aula i a fora per afavorir el funcionament establert del centre.
  4. Col·laborar a mantenir l'ordre i la convivència del grup-classe tant a l'aula com en els espais comuns, els desplaçaments i les sortides.
  5. Responsabilitzar-se de l'ordre, la neteja i el manteniment de l'aula i contribuir a l'ordre, la neteja i el manteniment dels espais col·lectius així com dels recursos materials del centre.
  6. Responsabilitzar-se de la neteja i el manteniment de l'aula.
  7. Contribuir a l'ordre i manteniment dels espais col·lectius així com dels recursos materials del centre.
  8. Atendre l'aula durant tot l'horari assignat.
  9. Evitar les sancions humiliants i els càstigs físics.
  10. Assegurar la vigilància del transport escolar pel que fa als alumnes de nivell maternal.
  11. Vetllar en tot moment per la seguretat dels alumnes.
  12. Formar-se i reciclar-se per tal de millorar la seva tasca.
  13. Cedir el lloc de treball en el centre segons els criteris establerts en el R.R.I.
  14. Garantir el secret de les informacions i dades personals i professionals dels adults, famílies i alumnes del centre. D.3.- Protocol a seguir en la resolució dels conflictes:
  15. Ocasionats per l'escola al col·laborador:
  16. L'ajudant tracta el conflicte en primera instància amb el mestre d'aula si la font del conflicte ha estat l'aula.
  17. Si no es resol, o si el conflicte succeeix fora de l'àmbit de l'aula, l'ajudant es dirigeix a l'equip directiu per a la seva resolució.
  18. En última instància pot recórrer a l'Administració general.
  19. Ocasionats pel col·laborador: es tracta amb el mestre d'aula en un primer moment si el conflicte s'ha originat en aquest espai. Si no és així, l'equip directiu és el primer estament de resolució del conflicte, i si no és resolt es pot recórrer a l'Administració general