CatalÓ / Franšais  ·  TEL. +376 737 050 · EMAIL admas@educand.ad
CatalÓ / Franšais  · 

Participaciˇ

Junta d'escola


La Junta d'Escola és l'òrgan col·legiatde participació dels diversos sectors dela comunitat educativa en la gestió decada centre, amb la capacitat necessàriaper contractar el personal auxiliar de pa-tis i menjadors que requereixi.
Les  funcions  de  la  Junta  d'Escola són:

  1. Col·laborar amb l'equip directiu en el projecte de pressupost del centre.
  2. Vetllar per l'aplicació del projecte educatiu del centre.
  3. Vetllar per l'aplicació del Reglament de règim intern del centre, resoldre els conflictes greus i imposar les sancions corresponents en matèria de disciplina d'alumnes, d'acord amb el Reglament esmentat. Un cop vigent la normativa sobre drets i deures dels alumnes, les resolucions de la Junta d'Escola han de subjectar-s'hi.
  4. Col·laborar en l'elaboració del Pla anual del centre.
  5. Avaluar el Pla anual del centre i la memòria presentada per l'equip direc-tiu, que ha d'incloure un balanç de la gestió econòmica.
  6. Donar el vistiplau i aportar sugge-riments a la programació i al desen-volupament de les activitats escolars realitzades fora del centre, durant l'ho-rari lectiu.
  7. Establir els criteris sobre la participa-ció del centre en activitats culturals,esportives i recreatives.
  8. Vetllar per la conservació i propo-sar la renovació de les instal·lacions i de l'equip escolar.
  9. Supervisar l'activitat general del centre.”

 

Documentació:

Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana

Modificació del reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana (2011)